Ultra Cel 2021 – REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Ultra Cel 2021”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady konkursu pod nazwą „Ultra Cel 2021” (zwanej dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Dynamics Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 1A, 55-095 Długołęka, posiadająca NIP: 89520182299, REGON: 022046226; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000044920 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja sklepu znajdującego się pod adresem www.iroman.pl
 4. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na stronie: https://blog.iroman.pl/ultra-cel-2021-o-projekcie/ zwanej dalej: „Stroną konkursową”).
 5. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

   §2 Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest złożenie autorskiego projektu sportowego za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie https://blog.iroman.pl/ultra-cel-2021-zglos-cel/, który opisywać będzie w jakiej dyscyplinie w jaki  sposób lub okolicznościach zostanie zrealizowany złożony Projekt Sportowy.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu projekty wyłącznie własnego autorstwa.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników  jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.
 4. Konkurs rozpoczyna się 19 października 2021 r. o godzinie 8.00 i kończy się 30 listopada 2021 r. o godzinie 23:59.
 5. Organizator wyłoni trzech autorów najciekawszych, zdaniem Organizatora, Projektów Sportowych. Pod uwagę będą brane takie aspekty jak kreatywność poziom trudności, wybrana dyscyplina.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia 2021 r. w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://blog.iroman.pl/ oraz w kanałach mediów społecznościowych sklepu Iroman.pl, gdzie Nagrodzeni uczestnicy zostaną „otagowani” (oznaczeni) w treści posta.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, tj. osoby mające ukończone osiemnaście lat lub osoby, które nabyły pełną zdolność do czynności prawnych poprzez zawarcie małżeństwa,
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Złożenie Projektu Sportowego za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://blog.iroman.pl/ultra-cel-2021-zglos-cel/  stanowi zgłoszenie do udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”) i Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.
 4. Złożenie Projektu Sportowego oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Spośród złożonych Projektów Sportowych zostanie wyłonionych trzy najlepsze Projekty Sportowe w ocenie Organizatora. Autorzy wyłonionych Projektów Sportowych uzyskują prawo do Nagrody stając się „Zwycięzcami”.
 2. Decyzja w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o których mowa w ust. 1 powyżej, podejmowana jest przez Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu nastąpi do dnia 31.12.2021 r. w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: www.iroman.pl Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. I miejsce – nagroda dla autora  najciekawszego Projektu Sportowego – świadczenie sponsoringowe w wysokości 3000 tys. zł brutto na realizację Projektu Sportowego,
  1. II miejsce – nagroda bon o wartości 200 zł do sklepu sportowego www.iroman.pl do wykorzystania w terminie do 31.12.2022 roku.
  1. III miejsce – nagroda bon o wartości 100 zł do sklepu sportowego www.iroman.pl do wykorzystania w terminie do 31.12.2022 roku.
 2. Świadczenie sponsoringowe wskazane w p.1 ppkt. a) będzie udzielane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy sponsoringowej, określającej wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Zwycięscy Konkursu.  Warunkiem odebrania Nagrody jest podpisanie wyżej wymienionej umowy.
 3. W przypadku, gdy Zwycięzca I nagrody nie spełni warunków określonych w ust. 2, w szczególności nie podpisze Umowy lub nie poda danych niezbędnych do podpisania Umowy sponsoringowej, traci prawo do Nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 4. Nagrody wskazane w p.1 ppkt. b) zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu  II i III miejsce w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego Zwycięzcę Konkursu danych niezbędnych do wysłania nagrody.
 5. Nagroda za II i III miejsce nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie, podobnie w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§6 Miejsce i sposób składania reklamacji dotyczących Konkursu

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Dynamics Solution Sp. z o.o., 55-095 Długołęka, ul. Wrocławska 1A, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu Ultra Cel 2021” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@iroman.pl.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją dotyczącą Nagrody.
 3. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników Konkursu przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, podobnie jak przekazanie przez Uczestników danych osobowych. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania albo usunięcia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na stronach www.iroman.pl i https://blog.iroman.pl/.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@iroman.pl z informacją o takiej rezygnacji (z podaniem danych, które umożliwią jego identyfikację przez Organizatora). Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: sklep@iroman.pl
 9. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 10. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie pod adresem https://blog.iroman.pl/ultra-cel-2021-regulamin/